REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.modelisa.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet.
Sklep www.modelisa.pl prowadzony jest przez firmę:
Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "Modelisa" Mateusz Majek
Ul. H. Dembińskiego 75
64-100 Leszno
Nip. 6972136486
Regon 302424060

Adres do korespondencji:
Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "Modelisa" Mateusz Majek
Ul. H. Dembińskiego 75
64-100 Leszno
e-mail:
modelisa@wp.pl

Tel: 669-918-153

I Definicje

II Postanowienia ogólne

III Rejestracja

IV Zamówienia

V Dostawa

VI Sposoby płatności

VII Raklamacja/rękojmia

VIII Rezygnacja z zakupu/Odstąpienie od umowy

XI Wymiana towaru

X Warunki techniczne Sklepu Internetowego

XI Postanowienia końcowe

XII Dokumenty do pobrania lub wydrukowania w formacie pdf

I Definicje

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.modelisa.pl

 2. Sprzedawca – Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa ModeLisa Mateusz Majek, UL. H.Dembińskiego 75, 64-100 Leszno, NIP:697-213-64-86, REGON: 302424060

 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę ze Sprzedawcą

 4. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Strona – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie

 6. Regulamin - niniejszy Regulamin wraz z załącznikami. Regulamin informuje o obowiązkach i uprawnieniach dwóch Stron Umowy.

 7. Umowa zawarta na odległość - Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie internetowym.

 8. Kanały komunikacji: określone formy składania zamówień na odległość

 9. Kupujący – Klient lub Konsument

 10. Zamówienie - złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego www.modelisa.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży

 11. Użytkownik - każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego

 12. Rejestracja – proces, który polega na utworzeniu konto w sklepie internetowym

 13. Konto Klienta– panel administracyjny dostępny dla użytkownika po zakończonym procesie rejestracji i zalogowaniu. Jest to również miejsce w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje teleadresowe oraz historia zamówień.

 14. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

 15. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego

 16. Towar – produkt, rzecz którą Klient nabywa za pośrednictwem sklepu internetowego.

 17. Newsletter – usługa umożliwiająca otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacjach o Towarach i promocjach w sklepie internetowym.

 18. Dzień roboczy - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 19. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 20. Dostawa - oznacza czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę towaru określonego w zamówieniu. za pośrednictwem Dostawcy: firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej

 21. Wada – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu.

 22. Koszyk – umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

II Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego www.modelisa.pl jest sprzedaż detaliczna biżuterii gotowej i tworzonej na zamówienie.

 2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

 3. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 6. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa ModeLisa Mateusz Majek, Ul. H. Dembińskiego 75, 64-100 Leszno,NIP:697-213-64-86, REGON:302424060. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 7. Treść Regulaminu zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.

 8. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.modelisa.pl są fabrycznie nowe, bezpieczne oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawane produkty zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 9. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.

 10. Ceny podane na stronie sklepu www.modelisa.pl są cenami brutto, wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

 11. Kupujący może składać zamówienia w sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.modelisa.pl

 12. Wykaz towarów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

 13. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

III Rejestracja

 1. Rejestracja w Sklepie internetowym Modelisa jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu dokonania Rejestracji w sklepie, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje dane potrzebne do zrealizowania zamówienia.
 4. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

a)     Adres e-mail,

b)     Imię i nazwisko,

c)     Adres,

d)     Miejscowość,

e)     Kod pocztowy,

f)      Numer telefonu,

g)     Kraj,

h)     Opcjonalnie datę urodzenia i płeć.

 1. Aby dokonać rejestracji klikamy w przycisk rejestracji lub logowania znajdujący się w prawym górnym rogu strony internetowej.
 2. Następnie w formularzu po lewej stronie wpisujemy adres email i klikamy przycisk
   ,, stwórz konto”
 3. W kolejnym oknie należy wypełnić formularz swoimi danymi wpisując imię, nazwisko, e-mail oraz hasło do logowania w sklepie.
 4. Opcjonalnie przy dokonywanej rejestracji, można wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera o promocjach i nowościach w sklepie na adres mailowy podawany przy Rejestracji.
 5. Gdy konto zostało utworzone, na następnej stornie klikamy przycisk „dodaj mój pierwszy adres” i wypełniamy dane, które są niezbędne do realizacji zamówienia. Klikając przycisk zapisz, kończymy proces rejestracji.
 6. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

IV Zamówienia

 1. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.modelisa.pl

 2. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

 4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.

 5. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 6. Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie internetowym. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej Rejestracji.

 7. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien kliknąć przycisk  „dodaj do koszyka” na karcie produktu, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”

 8. Po dodaniu produktu do koszyka, możemy kontynuować zakupy lub przejść do realizacji zamówienia poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku.

 9. Po wybraniu opcji kontynuuj zakupy możemy dodać do koszyka kolejne produkty.

 10. Po wybraniu opcji przejdź do realizacji zamówienia, pojawia się okno z podsumowaniem zakupów, wyborem adresu, metody dostawy oraz wyborze płatności.

 11. Przed złożeniem zamówienia Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.

 12. Po sprawdzeniu poprawności danych wybieramy metodę płatności. W kolejnym oknie klikamy na przycisk „Kupuję i płacę”

 13. Przyjęcie zamówienia przez Sklep do realizacji następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie do Klienta, na wskazany przez Niego adres e-mail przy składaniu zamówienia.

 14. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila, potwierdzającego fakt wysłania zamówionych produktów.
  Kupujący może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie telefonicznie pod numerem: 669 918 153 lub e-mailem, pod adresem modelisa@wp.pl

 15. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon fiskalny bądź na życzenie klienta faktura VAT

 16. W wyjątkowych sytuacjach gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, poinformuje o tym niezwłocznie Klienta, który ma prawo dokonać wyboru i wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia lub zrezygnować z całego zamówienia.

 17. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, kiedy Klient otrzyma od Sprzedawcy na adres swojej poczty elektronicznej powiadomienie potwierdzające realizację zamówienia. Klient wraz z powiadomieniem otrzymuje jako załącznik w formie pliku pdf treść Regulaminu.

V Dostawa

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

 2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, lub na życzenie Klienta faktura VAT.

 3. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej. Przesyłki dostarczane są od 8:00  do 18:00 w dni robocze. W przypadku nie zastania Kupującego, zostawione jest awizo. W niektórych przypadkach, po nieudanej próbie doręczenia paczki przekazywane są do najbliższego dla Kupującego, punktu odbioru paczek firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej.

 4. Termin dostarczenia zamówienia jest wskazany przy wyborze metody dostawy i dotyczy wysyłek realizowanych na terenie Polski. W przypadku niedostarczenia przesyłki, prosimy o niezwłoczny kontakt pod numerem telefonu: 669-918-153 bądź na adres e-mail: modelisa@wp.pl

 5. Zachęcamy aby Klient w miarę możliwości sprawdził stan przesyłki, czy opakowanie nie jest uszkodzone. W przypadku gdy przesyłka jest uszkodzona Klient ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki od kuriera. W takich przypadkach zachęcamy do sporządzenia protokołu szkody w obecności dostawcy(listonosz lub kurier) oraz skontaktowaniu się ze sprzedawcą telefonicznie: 669-918-153 bądź na adres e-mail: modelisa@wp.pl

VI Sposoby płatności

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT)
 2. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:

a)     Gotówka za pobraniem – zamówienie płatne gotówką, pieniądze odbiera kurier dostarczający towar do Państwa.

b)     Płatność za pomocą serwisu przelewy24 – wygodna i szybka forma płatności elektronicznej obsługiwana przez serwis transakcyjny Przelewy24. Nie ponoszą Państwo żadnych kosztów związanych z obsługą swojej płatności.

c)     Płatność za pomocą konta PayPal – płatność realizowana za pomocą elektronicznego systemu płatności internetowych firmy PayPal Inc. . Konto w firmie PayPal możesz doładować w dowolny sposób lub powiązać z danymi Twojego rachunku bankowego, karty kredytowej lub debetowej. W momencie zakupu decydujesz, która forma płatności najbardziej Ci w danej chwili odpowiada. Płatności są bezpieczne i nie ponoszą Państwo żadnych kosztów związanych z obsługa swojej płatności.

d)     Zwykły przelew – przelew bankowy tradycyjny.

 1. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia  przy wyborze opcji przedpłaty na konto Sprzedawcy, następuje po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym sprzedającego.
 3. W przypadku braku zapłaty za zamówiony towar wraz z kosztami dostawy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia, umowa ulega rozwiązaniu. Nie wyklucza to możliwości złożenia przez Kupującego ponownego zamówienia tego samego produktu.
 4. W przypadku wybory szybkiej płatności „Przelewy24”, klient jest automatycznie przekierowany  do systemu bankowego z gotowym formularzem do potwierdzenia. Wpłata jest wtedy natychmiastowa.
 5. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie.

VII Rękojmia/Reklamacja

 1. Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Towaru w należytym stanie, nieuszkodzonego, bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w art. 556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.).
 3. Sprzedawcy odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które zostaną stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi przez Sprzedającego.
 4. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. Rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:

a)     nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b)     nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c)     nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d)     została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym

 1. W przypadku ujawnienia się wady produktu Klient ma prawo:

a)     odstąpić od umowy

b)     złożyć oświadczenie o obniżenie ceny produktu, określając kwotę o ile dana rzecz ma zostać obniżona

c)     żądać wymiany produktu na wolny od wad

d)     żądać usunięcia wady

 1. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 2. Zgłoszenie o wadach można skierować do Sprzedającego pisemnie na adres jego siedziby ul. Henryka Dembińskiego 75, 64-100 Leszno, lub drogą elektroniczną modelisa@wp.pl , z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w pkt. 3.
 3. Klient składając reklamację może posłużyć się formularzem reklamacyjnym Sprzedawcy. Skorzystanie przez Klienta z formularza reklamacyjnego opracowanego przez Sprzedawcę nie jest obowiązkowe.Formularz reklamacyjny można pobrać tutaj – formularz reklamacyjny
 4. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:

a)     dane Klienta: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail

b)     opis wady produktu,

c)     informacje dotyczące czasu wykrycia wady,

d)     żądanie Klienta dotyczące usunięcia wady

10. Klient, który korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi, proszony jest o dostarczenie Produktu wadliwego, na adres siedziby Sprzedawcy: ul. Henryka Dembińskiego 75 , 64-100 Leszno

11. Dostawa Towaru w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady realizowana jest na koszt Sprzedawcy.

12. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odbioru przez nas przesyłki.

13. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

Dane Klienta

Imię i nazwisko................................................

Adres...............................................................

E-mail..............................................................

Telefon.............................................................

Informacje o przedmiocie reklamacji

Towar(nazwa, opis produktu)..............................................................................................

Data zakupu........................................................................................................................

Wada polega na..................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Kiedy stwierdzono wadę.....................................................................................................

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

wymiany towaru na nowy

nieodpłatną naprawę towaru

obniżenia ceny towaru o kwotę ........... (słownie: ...................................................) zł,

Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ...........................................................................

odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto

............................................

(Podpis klienta)

VIII Rezygnacja z zakupu/Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy.

 2. W przypadku rezygnacji z zakupu, Klient zobowiązany jest poinformować sprzedawcę oraz wypełnić formularz odstąpienia od umowy i przesłać go w formie pisemnej lub e-mailowo  nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: modelisa@wp.pl bądź też listownie na adres: F.P.H.U ModeLisa Mateusz Majek, Ul. H. Dembińskiego 75, 64-100 Leszno

 3. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. Formularz odstąpienia od umowy można pobrać klikając tutaj: formularz odstąpienia od umowy

 4. Klienta prosi się również o przesłanie paragonu oraz informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

 5. W przypadku, gdy Klient odstępuje od Umowy zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy zakupionego Towaru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 6. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą

 7. Pieniądze zostaną zwrócone na konto podane w oświadczeniu w terminie do 14 dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 8. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania zwracanego towaru.

 9. W przypadku zwrotu towaru przez Klienta sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Klientowi wartość zakupionego towaru a także poniesione przez Klienta koszty dostawy do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji dostawy dostępnej w danej ofercie. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu.

 10. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Kupujący.

 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru towaru.

 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach towarów o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

Formularz odstąpienia od umowy

......................................... (miejscowość), dnia ...........................

Dane kupującego

Imię i nazwisko: ....................................................

Adres: ....................................................................

................................................................................

F.P.H.U ModeLisa Mateusz Majek

Ul. H. Dembińskiego 75

64-100 Leszno

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

(Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:

Nazwa towarów....................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

numer aukcji (numer zamówienia).......................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Data zakupu: .......................................................................................................................

Data odbioru towaru: ..........................................................................................................

Wobec powyższego wnoszę o zwrot płatności na wskazany numer rachunku bankowego:

Bank: .......................................................................................................................

Numer rachunku: .....................................................................................................

Podpis..........................

IX Wymiana towaru

 1. Kupującemu przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu.

 2. Jeżeli chcesz wymienić towar na inny skorzystaj z możliwości zwrotu towaru i złóż nowe zamówienie.

X Warunki techniczne Sklepu Internetowego

1. Zalecane wymagania techniczne do prawidłowego działania sklepu internetowego:

a)     urządzenie z dostępem do Internetu

b)     dostęp do poczty elektronicznej

c)     przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej

d)     rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli

XI Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może ulec zmianom. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowanie regulaminu do obowiązującego stanu prawnego. Zmiany te nie będą miały zastosowania do zaakceptowanych przez Użytkownika postanowień Regulaminu do każdego ze złożonych już zamówień.

 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na Stronie internetowej oraz indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 3. Klient ma prawo nie zaakceptować treści nowego Regulaminu i powiadomić o tym sprzedawcę.

 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z zawarciem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

 5. Klient ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223).Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej:http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596).Klient może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

 7. W trakcie składania, realizacji i rozliczeń zamówienia Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

 8. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 9. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

 10. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

XII Dokumenty do pobrania lub wydrukowania w formacie pdf

Regulamin sklepu internetowego

Formularz odstąpienia od umowy

Formularz zgłoszenia reklamacji