REKLAMACJA

  1. Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Towaru w należytym stanie, nieuszkodzonego, bez wad.
  2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w art. 556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.).
  3. Sprzedawcy odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które zostaną stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi przez Sprzedającego.
  4. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. Rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:

a)     nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b)     nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c)     nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d)     została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym

  1. W przypadku ujawnienia się wady produktu Klient ma prawo:

a)     odstąpić od umowy

b)     złożyć oświadczenie o obniżenie ceny produktu, określając kwotę o ile dana rzecz ma zostać obniżona

c)     żądać wymiany produktu na wolny od wad

d)     żądać usunięcia wady

  1. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
  2. Zgłoszenie o wadach można skierować do Sprzedającego pisemnie na adres jego siedziby ul. Henryka Dembińskiego 75, 64-100 Leszno, lub drogą elektroniczną modelisa@wp.pl , z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w pkt. 3.
  3. Klient składając reklamację może posłużyć się formularzem reklamacyjnym Sprzedawcy. Skorzystanie przez Klienta z formularza reklamacyjnego opracowanego przez Sprzedawcę nie jest obowiązkowe.Formularz reklamacyjny można pobrać tutaj – formularz reklamacyjny
  4. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:

a)     dane Klienta: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail

b)     opis wady produktu,

c)     informacje dotyczące czasu wykrycia wady,

d)     żądanie Klienta dotyczące usunięcia wady

10. Klient, który korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi, proszony jest o dostarczenie Produktu wadliwego, na adres siedziby Sprzedawcy: ul. Henryka Dembińskiego 75 , 64-100 Leszno

11. Dostawa Towaru w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady realizowana jest na koszt Sprzedawcy.

12. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odbioru przez nas przesyłki.

13. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.